Gazeta Agronews Nr.16

artykułów spożywczych. Jakie może być przeznaczenie kredytu? Kredyt preferencyjny może zostać przeznaczony na: n zakup, budowę, modernizację, przebudowę remont budynków i budowli; n zakup, instalację maszyn, urządzeń; n zakup użytków rolnych tj. gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych i gruntów pod rowami, gruntów pod budynkami mieszkalnymi; n zakładanie lub wyposażanie sadów, plantacji; n zakup samochodów-cystern do zbioru mleka, specjalistycznych pojazdów do transportu żywca oraz dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt; n zakup, instalację lub budowę infrastruktury technicznej (ujęcia wody, uzdatnianie, rozprowadzanie, magazynowanie wody, nawodnienia ciśnieniowe, składowanie odchodów zwierzęcych lub odpadów, utwardzanie placów manewrowych oraz zakup, instalację urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej); n zakup komputerów i oprogramowania do zarządzania oraz sterowania procesem produkcji i magazynowania; n koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji i nie przekraczające 12% kwoty kredytu. Jakie alternatywne rozwiązania poleciłby Pan rolnikom (rozwiązania leasingowe, kredytowe)? Dla klientów, którzy spełniają kryteria i kwalifikują się do skorzystania z programu ARiMR, kredyty preferencyjne są optymalnym rozwiązaniem. Pozostałym klientom, Bank Pekao oferuje gamę kredytów inwestycyjnych oraz leasing na zakup maszyn i urządzeń oraz pojazdów wykorzystywanych w działalności rolniczej. Jaką pomoc oferuje bank rolnikom, którzy z różnych przyczyn (sytuacja gospodarcza, embargo, klęski) nie są w stanie spłacać zadłużenia? W przypadku, gdy rolnik nie jest wstanie spłacać zadłużenia, Bank Pekao stosuje prolongatę spłaty zadłużenia. Natomiast, w konkretnych przypadkach, mają zastosowanie zapisy określone przez ARiMR, które umożliwiają nie zwracanie już otrzymanych dopłat a następnie restrukturyzację zadłużenia. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Dzięki dopłatom Agencji do oprocentowania kredytów udzielanych ze środków własnych banków, ponoszone przez rolników koszty kredytu zostały obniżone do poziomu umożliwiającego finansowanie przedsięwzięć pozwalających na unowocześnianie gospodarstw rolnych, obniżanie kosztów ich działalności lub podniesienie jakości produkcji. Chodzi o wspieranie tych wszystkich działań, które pomogły polskim rolnikom sprostać wyzwaniom wynikającym z konieczności konkurowania na rynku krajowym i na wspólnym rynku europejskim. OPRAC. MARTA NOWAK-WOŹNICA Bank BGŻ liderem w ofercie kredytów prefrerencyjnych - Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w banku BGŻ 29 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=